Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)

DSM-IV’de yaygın gelişimsel bozukluk– başka türlü adlandırılamayan (YGB-BTA), ICD-10’da ise atipik otizm diye adlandırılan, otizmin tüm belirtilerini taşımayıp, özellikle karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel ve sözel-olmayan iletişimde kısıtlılık gösteren, katı, stereotipik davranışlar sergileyen çocukların oluşturduğu bu tanı kategorisinin YGB-dışı tanılardan ayırımı net değildir. YGB-BTA tanısı alabilmek için bir olguda aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçı bulunabilir.

(1) Başlangıç yaşı 3 yaşından önce değildir. (2) Olgu DSM-IV’de yer alan 12 tane otistik bozukluk ölçütlerine yeterince sahip olmayan atipik belirtiler göstermektedir. (3) Olgu otistik bozukluğun eşik altı varyantıdır, tanı almak için gerekli 6 belirtiye sahip değildir. (4) Olgu otizme özgü ana belirtileri tam anlamıyla göstermemektedir (örn, sosyal alandaki belirtiler ikiden azdır, ya da ilgi alanları kategorisinde belirti bulunmamaktadır). Bu nedenle YGB-BTA’nin oldukça heterojen bir grup olduğu düşünülebilir. YGB-BTA’lı olgularda karşılıklı toplumsal etkileşim ya da sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesinde ağır ve yaygın bir gelişimsel bozukluk olmasına karşın, özgül bir YGB, şizofreni, şizotipal kişilik bozukluğu ya da çekinden kişilik bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamıyor olması klinikte görülen bulgulardır. Bu olgularda Dil gelişimi normaldir, ancak etkileşim ve iletişim alanlarındaki bozulma belirtileri Asperger Sendromu tanısı almak için yeterince çok sayıda değildir. Tepkisel Bağlanma Bozukluğunu düşündüren belirgin bir ihmal, istismar, bağlanma sorunu vb. bulunmamaktadır. Etkileşim, iletişim ve gelişim sorunları sadece DEHB ya da Mental Retardasyonla açıklanamamaktadır. Bir yelpaze (spektrum) olduğu düşünülen YGB’nin daha hafi f bir formu oluşu nedeniyle daha belirgin YGB olgularından farklılıklarının (genetik, nöro-görüntüsel, gelişimsel, tedavi yanıtı vb.) belirlenmesi otizm, Asperger sendromu gibi bozuklukların etyolojisini anlamada ve uygun tedaviler geliştirmede yol gösterebilir. Bu nedenle, YGB-BTA olgularının ortak özellikleri ve olası alt grupları çok daha net tanımlanabilmelidir.